คุณค่าหลักสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ลักษณะพื้นที่ ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างประกอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำมากมายหลายชนิดซึ่งเกี่ยวโยงกับระบบนิเวศป่าทาม และเชื่อมโยงกับลำนำสาขาใหญ่ของแม่น้ำโขง ปรากฎการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง ลำน้ำสงครามเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งหาปลาซึ่งจะมีปริมาณมากในช่วงน้ำท่วม
ความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่น พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งค้ำจุนชีวิต ปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งอยู่ใน IUCN Red list ถึง 5 ชนิด และยังเป็นแหล่งของนกอพยพ พื้นที่นี้ยังไม่ได้รับความสนใจในการศึกษาจึงทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่อยู่น้อย
แหล่งที่อยู่อาศัย
  • ผืนป่าน้ำท่วมขัง
  • บึง และหนอง
  • ทะเลสบรูปแอกวัว
  • ช่องแคบน้ำไหล
  • ลำธาร
  • บ่อ สระน้ำ
  • ที่นา
  • ทุ่งหญ้าน้ำท่วม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีจำนวนเหลืออยู่ไม่มาก เนื่องจากการล่าและถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบคือ สุนัขจิ้งจอก (Canis aureus)
นก: ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของโลกที่มีอยู่ในพื้นที่นี้ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของโลกที่มีอยู่ในพื้นที่นี้ตามการบันทึกมีอยู้วยกัน 102 ชนิดันธุ์ วึ่งรวมถึงการประเมินของโครงการ MWBP เมื่อ มี.ค. 2549 จำนวน 72 ชนิดพันธุ์
สัตว์เลื้อยคลาน: ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของโลกที่มีบันทึกไว้ในพื้นที่นี้ มีข้อมูลไม่เพียงพอ รายงานการสำรวจฉบับหนึ่งอ้างว่ามีจำนวน 11 ชนิดพันธุ์จาก 5 วงศ์ รวมถึงงูจงอาง (Ophiophogu Hannah)
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีข้อมูลไม่เพียงพอ จากการสำรวจระบุว่ามี 7 ชนิดพันธุ์ จาก 3 วงศ์
ปลา: สถานภาพใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคามทั่วโลกที่มีบันทึกไว้ในพื้นที่นี้

จากการสำรวจของกรมประมงพบอย่างน้อย 183 ชนิดพันธุ์ ซึ่งในจำนวนนี้รวมไปถึงชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ระบุใน IUCN Red Listed หรือปลาบึกแม่น้ำโขง (Panagasianodon gigas) ซึ่งปลากบึกแม่น้ำโขงนี้เป็นหนึ่งใน Flagship species ของโครงการฯ และปลาที่เล็กเป็นอันดับที่ 2 ของโลก (Boraras micros) ในงานวิจัยไทบ้านลุ่มน้ำสงครามบันทึกว่าพบปลาจำนวน 124 ชนิดพันธุ์ ซึ่ง 57 ชนิดอพยพมาจากแม่น้ำโขง

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ข้อมูลไม่เพียงพอ จากงานวิจัยของโครงการฯ ได้บันทึกว่าพบแมลงจำนวน 19 ชนิดพันธุ์จาก 10 แหล่งในเดือน มี.ค. 2549 นอกจากนี้ ในรายงานของชาวบ้านยังพอหอยจำนวน 10 ชนิดพันธุ์ กุ้งจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ และปูจำนวน 4 ชนิดพันธุ์
พืช งานวิจัยไทบ้านระบุว่าพบพืชท้องถิ่นจำนวน 191 ชนิดพันธุ์ ใน 4 หมู่บ้าน และจากการสำรวจของโครงการเมื่อเดือนม.ค. 2549 พบพืชอย่างน้อย 111 ชนิดพันธุ์ จาก 9 พื้นที่ชุ่มน้ำ