พฤศจิกายน 2549
วันที่
สถานที่
กิจกรรม
>> 2-8/12/49
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง
ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม
“รักษ์น้ำ รักษ์ป่า เยาวชนลุ่มน้ำสงคราม”
>> 21/11/49
สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)
Preparing Meeting of Environmental Flows
Dry Season Assessment Field Trip,
Songkhram River Basin, Thailand
>> 20/11/49
สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)
Second Technical Consultation Workshop
on Climate Change Vulnerability
and Adaptation in The Lower Songkhram
River Basin
>> 15-16/11/49
บริษัท ปตท.
พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว
>> 10-14/10/49 -

โครงการศึกษาดูงานในพื้นที่ดำเนินงาน
โครงการจัดการและคุ้มครอง
พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่