รายงานข่าวความเคลื่อนไหวในรอบ ๔ เดือน (กุมภาพันธุ์-เมษายน)
ตัวแทนไทบ้านดูงานการจัดการทรัพยากรชุมชน
นครพนม ; เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธุ์ และ วันที่ ๑-๔ มีนาคม โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำโขง พื้นที่สาธิตลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยไทบ้านลุ่มน้ำสงคราม ได้ร่วมกันศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรชุมชน โดยมีผู้แทนองค์กรชุมชนเข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยาภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับตัวแทนไทบ้านเรื่องสิทธิ แนวคิด รูปแบบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพราะที่ผ่านมาพบว่า ชุมชนในลุ่มน้ำสงครามยังขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานรูปแบบการทำกลุ่มออมทรัพย์-ธนาคารชุมชน การทำเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชน เป็นต้น

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขยายผลไปยังสมาชิกที่อยู่ภายในชุมชน

สำรับพื้นที่การไปศึกษาดูงาน มี ๓ พื้นที่ คือ ๑.เครือข่ายป่าชุมชนดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี ๒.ป่าทามชุมชนกุดเป่ง จังหวัดร้อยเอ็ด และ ๓.ชมรมเกษตรกรอนุรักษ์ธรรมชาตินาโส่-กุดชุม จังหวัดยโสธร

เปิดตำนานวิถีธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
อบต.ท่าบ่อฯ พร้อมนำร่อง หนุนก่อนชุมชนละ ๕,๐๐๐ เพิ่ม พท. อนุรักษ์ฯ
ยางงอย ปลูกป่าชุมชน ๑,๐๐๐ ต้น เฉลิมการคราองราชย์ ๖๐ ปี ในหลวง