หัวข้อข่าว ยางงอย ปลูกป่าชุมชน ๑,๐๐๐ ต้น เฉลิมการคราองราชย์ ๖๐ ปี ในหลวง
รายงานข่าว วิระยุทธ นิยมชาติ


เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา คณะกรรมการป่าชุมชน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต (รสทป.) บ้านยางงอย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม และโครงการ MWBP ร่วมกันจัดงานปลูกป่าชุมชนโคกวังยาง บ้านยางงอย ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ประมาณ ๒๐๐ คน นายคำเฟือน หลวงโป้ คณะกรรมการป่าชุมชนและผู้ใหญ่บ้านยางงอย กล่าวว่า ชุมชนได้ริเริ่มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับธงพระราชทาน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต (รสทป.) จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่เป็นชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ทุกวันนี้โดยปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ คือ ป่าดอนหลวงพระบาง ป่าดอนป่าช้า ป่าโคกวังยาง ป่าโคกพะทาย ป่าทามหนองจอกหาดแพง ป่าทามหนองจอกหนองเบ็ญ และมีวังอนุรักษ์พันธุ์ปลา จำนวน ๒ วัง คือ วังยาง ๑ และวังยาง ๒"
นายคำเฟือน กล่าว

นายทินกร คำพิลังค์ ประธานราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) กล่าวว่า ป่าชุมชนโคกพะทายมีพื้นที่ ๓๗๘ ไร่ ๒ งาน เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านในรอบๆป่าได้เข้ามาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น หาเห็ด เก็บผัก หาฟืน เลี้ยงวัว-ควาย เป็นต้น และมีพื้นที่บางส่วนได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกยูคาลิปตัส ทำนาโดยคนจากชุมชนอื่น ทำให้เกิดความสูญเสียด้านความอุดมสมบูรณ์ของป่า

"วันนี้ชุมชนจึงร่วมกันปลูกต้นประดู่ ต้นยุง ต้นแต้ค่า ต้นแดง ต้นยางนา และต้นไผ่ซ่างไพ ประมาณ ๑,๒๐๐ ต้น เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าชุมชนที่เสื่อมโทรม และที่สำคัญยังทำเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ประธาน รสทป. กล่าว

ส่วน นายนคร คงนวล นายอำเภอศรีสงคราม กล่าวว่า ที่ผ่านมาทราบว่าชาวบ้านยางงอยนั้นได้มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่รูปแบบการจัดการที่เข้มแข็ง ดังนั้น วันนี้ถือเป็นโอกาศดีอีกวันหนึ่งที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสานต่อเจตนารมย์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชุมชน

"ข้าพเจ้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนบ้านยางงอยจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชุมชนให้กับชุมชนอื่นในเขตอำเภอศรีสงครามและใกล้เคียง และจะปฎิบัติเช่นนี้ตลอดไป" นายอำเภอศรีสงคราม กล่าว

"ชาวบ้านในรอบๆป่าได้เข้ามาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น หาเห็ด เก็บผัก หาฟืน เลี้ยงวัว-ควาย" "ชุมชนบ้านยางงอยจะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชุมชน ให้กับชุมชนอื่นในเขตอำเภอศรีสงคราม"