หน่วยงานภาคเอกชน

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และพรรณพืชฯ http://www.wildlifefund.or.th
สมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย http://www.bcst.net.th/
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม http://www.thaienvironment.org/
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.tei.or.th/tei.cfm
เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ http://www.searin.org/
Center for Environmental Education http://www.cee-ane.org/
Convention on Biological Diversity http://www.biodiv.org/
DANCED http://www.mst.dk/
Foundation for Nature Conservation http://www.fcn.org/
Greenpeace http://www.greenpeace.org/
WWF International http://www.panda.org/
สหภาพว่าด้วยการอนุรักษ์ IUCN http://www.iucn.org
   

   
หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) http://www.onep.go.th
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th/
กรมชลประทาน http://www.rid.go.th/
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ http://www.moste.go.th/index-i.html
กระทรวงเกษตรฯ http://www.moac.go.th/
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน http://www.dedp.go.th/
ศูนยสารสนเทศชีวภาพ http://bioinfo.biotec.or.th/
ศูนย์พันธวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ http://www.biotec.or.th/
ประตูสู่เครือข่ายภาครัฐ http://www.thaigov.net/