การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
  PAR-EIA report.pdf
บทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ ศึกษากรณีคณะกรรมการลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
  River basin org.pdf
First Assessment of Herpetofauna of the Lower Songkhram Basin Undertaken
  Songkhram_Herps_assessment.pdf
FLOODS - OBSERVATIONS FROM THE LOWER SONGKHRAM RIVER BASIN
Nam_Songkhram_floods_Final_wimages1.pdf
พันธุ์ปลาในป่าทาม : ความรู้พื้นถิ่นของคนหาปลาลุ่มน้ำสงคราตอนล่าง
Thai_Fish_Book_2.pdf
Participatory Poverty Assessment (PPA) Lower Songkhram River Basin, Thailand
Thailand_PPA_Final_w_cover.pdf
Vulnerability Assessment of Climate Risks in the lower Songkhram River Basin, Thailand
Thailand_Vulnerability_Assessment_w_cover.pdf
นิเวศวิทยา และประวัติศาสตร์ ป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
IUCNT_ThaiBaanResearch.pdf


ร่างสรุปการฝึกอบรม
“เทคนิคการศึกษาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการจัดการป่าและทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

  Draft Summary of Participatory Training Report.pdf
รายงานสรุป การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
Basic GIS training report_TH.pdf
รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำเบื้องต้น"
Basic wetland report.pdf
รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำระดับกลาง
GIS middle training report.pdf